Comatech

...meer resultaten met minder inspanningen

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Error
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
 • JFTP::connect: Could not connect to host "127.0.0.1" on port 21
Home Comatech Deontological code

Deontologische code

E-mail Print

1. Objectiviteit

De bedrijfsadviseur zal in zijn positie t.o.v. de opdrachtgever steeds objectiviteit nastreven en zal dus uitsluitend het belang van zijn opdrachtgever voor ogen hebben.

2. Onafhankelijkheid

De bedrijfsadviseur zal tijdens de opdrachtuitvoering vermijden dat in de relatie met de opdrachtgever andere belangen een rol kunnen spelen teneinde zijn onafhankelijke positie te kunnen waarborgen. Dit betekent dat het bestaan van nevenbelangen van morele, juridische en/of financiële aard die voor het verloop van een adviesproces nadelig kunnen zijn, de verplichting met zich meebrengen om, of de betrokken opdracht te weigeren, of het mogelijke nevenbelang voor het aanvaarden van de opdracht aan de opdrachtgever voor te leggen.

3. Kwaliteit van de dienstverlening

De bedrijfsadviseur zal slechts die werkzaamheden verrichten waarbij hij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering op zich kan nemen. Een adviseur acht het tot zijn plicht om zijn deskundigheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te behouden en ook zijn deskundigheid te vernieuwen.

4. Geheimhouding

De bedrijfsadviseur zal ten aanzien van het gebruik van de hem verstrekte informatie de nodige maatregelen nemen om de geheimhouding ervan te waarborgen.

Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens naar buiten gebracht mogen worden. Deze regel is met name ook van toepassing op het geven van informatie aan potentiële opdrachtgevers over eerder uitgevoerde opdrachten.

5. Overeenkomst

Alvorens een opdracht te aanvaarden zorgt de bedrijfsadviseur ervoor dat er over de inhoud en de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht een duidelijke - bij voorkeur schriftelijke - overeenkomst bestaat met de opdrachtgever.

Deze overeenkomst komt tot stand nadat de bedrijfsadviseur op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie heeft verzameld op grond waarvan zowel hij als de opdrachtgever zich een beeld kunnen vormen van het probleem, van de omvang van het project en van de mogelijke resultaten ervan.

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke overeenkomst afbreuk doen, dan wordt ertussen bedrijfsadviseur en opdrachtgever overleg gepleegd teneinde de afspraken van de gewijzigde situatie aan te passen.

6. Honorering

De bedrijfsadviseur zal een honorarium in rekening brengen in overeenstemming met de verrichte diensten en de verantwoordelijkheden. De basis voor het honorarium wordt gevormd door de aan de opdracht te besteden arbeid en kosten. Een behoorlijke honorering is noodzakelijk opdat de bedrijfsadviseur op een efficiënte wijze de opdrachtgever zou kunnen adviseren en om de waardigheid en onafhankelijkheid van het beroep te waarborgen.

De honorering dient steeds voorafgaandelijk met de opdrachtgever te worden overeengekomen.

De vorm van de honorering mag de goede uitvoering van de opdracht niet in de weg staan.

Als er een vorm van resultaatsverbintenis wordt bedongen, mag dit in geen geval de objectiviteit van het advies beïnvloeden, bv. om enkel korte termijn resultaten na te streven die de lange termijn doelstellingen van de opdrachtgever nadelig beïnvloeden.

7. Personeel van de opdrachtgever

De bedrijfsadviseur neemt geen initiatief om een persoon die in dienst is van de opdrachtgever aan te bieden bij hem of elders in dienst te treden.

8. Het voeren van reclame

De bedrijfsadviseur onthoudt zich van ophefmakende reclame. Dit betekent dat de professionele kwalificaties slechts beschreven kunnen worden op grond van de werkelijke aanwezige kennis, ervaring en reputatie.

Last Updated on Tuesday, 09 August 2011 13:10